Aonmelle bij CV de Kikkers, Raod vaan èlf

PRIVCACYBELEID VAN CV de Kikkers

Heugem – Randwyck    Datum : 31-10-2022

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die CV de Kikkers verwerkt van haar leden en donateurs.

Als je lid wordt van CV de Kikkers, de vereniging sponsort op welke manier dan ook of om een andere reden persoonsgegevens aan CV de Kikkers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is onze Secretaris (gegevens vindt u onder aan de brief)

2. Welke gegevens verwerkt CV de Kikkers en voor welk doel:
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals Bijv: social media accounts foto en video materiaal

2.2 Cv de Kikkers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jouw verkregen informatie,

b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van CV de Kikkers.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen diensten af te wikkelen.

d) Het foto en video materiaal blijft bewaard voor journalistieke archiveringsdoeleinden

2.3 Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met CV de Kikkers en je te informeren over de ontwikkelingen van CV de Kikkers.

E-mail berichtgeving (opt-out):

CV de Kikkers gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van CV de Kikkers. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via een email naar onze secretaris.

3. Bewaartermijnen
CV de Kikkers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens met uitzondering van naam en emailadres vernietigd.

3.1 Naam en e-mailadres worden gebruikt om u in de toekomst te kunnen uitnodigen, denk hierbij aan jubilea enz..

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft CV DE KIKKERS passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt CV DE KIKKERS gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van CV de Kikkers kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cv de Kikkers zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop CV de Kikkers je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze secretaris.

6. Wijzigingen
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Secretaris Miriam Lambrechts

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.