Prins Dennis d’n ierste & Prinses Sanne d’n ierste

2010 Dennis d’n ierste & Sanne d’n ierste

Dennis Geraerts & Sanne Kerhoffs

 

Op 31 januari 2010 in `n bomvol kikkertempel oetroping vaan de kikkers prinspaar vaan Heugem & Randwijck.

De spanning waors neeijt mie te hawwe, en men waors blij tot `t groete momint op zoondag 31 januarie oetgerope woort, en bekint gemaak aon `t vollek vaan Heugem en Randwyck `t kikkerpaar vaan 2010

Prins Dennis de 1e & Prinses Sanne de 1e

Prins Dennis de 1e Proklemasie

Heerser euver ´t riek vaan de Kikkers
Graof vaan de Doesweien

Dat iech same met prinses Sanne
de 1e en de raod vaan èllef zal zörrige
tot karnaval 2010 veur alle kinder
vaan Heugem en Randwiek
e geweldig fies zal weure

Hobby`s Prins Dennis de 1e
Wii spelen, computeren en judo.
Heer plaog gere z`n zuster en zit op de SBO op sjaol.

Prinses Sanne de 1e Proklemasie

Heerser euver ´t riek vaan de Kikkers
Graovin vaan de Termileslaan

Dat iech same met prins Dennis de 1e
en de raod vaan èllef zal zörrige tot
karnaval 2010 veur alle kinder vaan Heugem en Randwiek
e geweldig fies zal weure

Hobby`s Prinses Sanne de 1e
Peerd-reije, voetballe bij RKHSV md2, speule en Nintendowe.
Zie zit op de Anna Frank sjaol in Heugem

Lyrics

Refrein: 2x

Hei höb iech alles, alles veur euver!
Hei laot iech alles veur stoon!
Dat höb iech al vaan vreuger,….
Iech wèl, iech zal, iech moot die drei daog goon.
Iech tèl de daog en de nachte.
En is ’t eindelek zoe wied.
Daan kin iech neet mie langer wachte,..
Dit wèl iech vaan ze leve noets mie kwiet!
neet kwiet! Dat wèl iech noets mie kwiet!

Couplèt:

Al wejt ’t daak miech vaan ’t hoes.
Mèt gein tien peerd hèlste miech nog thoes!
Al gief miech eine ’n miljoen.
Iech hoof ’t neet, nein iech gaon gewoen!
Al moot iech kroepe, iech zèt alles opzij,…
Al steit de wereld stèl, mer iech bin weer debij,…
Debij, debij, jao iech bin weer debij!

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.