Prins Carlo d’n ierste & Prinses Anouk d’n ierste

1995 Carlo d’n ierste & Anouk d’n ierste

Carlo Schrijnemaekers & Anouk van den Boorn

 

Heeft u nog informatie over deze prins/prinses, zoals, Proclamatie enz…. mail naar cvdekikkers@gmail.com 

 

Tekst tekst tekst

Diech bis `t zönneke

met Ursella en Bert Garnier/J.Thoma

Diech bis `t zönneke

met Ursella en Bert Garnier/J.Thoma

Lyrics

Refrein:

Diech bis ’t zönneke, jao diech allein
Es iech diech zeen daan bubbele m’n bein
Of ’t noe regent of störmp in Mestreech
Diech bis veur miech e werm zonneleech
En eederein dee kin ‘t aon diech zien
Diech bis veur miech e sträölke zonnesjien
Vaan diech allein kreig iech kriebels in de maog
Diech bis ’t zönneke veur miech met die drei daog

Couplèt:

En iech höb vlinders in miene boek
En iech bubbel wie e bleedsje aon ‘ne stroek
M’n haore stoon rechop, m’n kneje knikke hel
Iech krijg sjevraoje, jao iech höb hinnevel
Es iech diech mèt karneval zeen goon
Daan deenk iech: wie kin zoe get bestoon

Bereich versjikke
Kikker app
Hoi, kinne de kikkers euch helpe?.